Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Meneer de Fotograaf herziene versie 2010

 

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Meneer de Fotograaf opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Opdrachtnemer: Meneer de Fotograaf, statutair gevestigd in Zaanstad, alsmede haar medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht.

Opdracht: De overeenkomst(en) van opdracht tot dienstverlening.

Vergoeding: De vergoeding waar opdrachtnemer, in verband met de door opdrachtgever verstrekte opdrachten, recht op heeft.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Opdrachtnemer, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Opdrachtnemer van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen zijn.

2.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. De Opdracht en deze algemene voorwaarden treden in de plaats van eerder gemaakte afspraken of aangegane Opdrachten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk partijen anders overeenkomen.

2.4 Indien enige bepaling deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de Opdracht nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg worden vervangen voor een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.6 Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen

3.1 Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht Opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met Opdrachtgever.

3.2 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht

4.1 De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Opdrachtnemer verplicht zich opdrachten naar vermogen (beste weten en kunnen) uit te voeren. Bij het uitvoeren van een opdracht verplicht Opdrachtnemer zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen van Opdrachtgever.

 

 4.2 Het staat Opdrachtnemer vrij verleende opdrachten onder zijn verantwoordelijkheid door de door hem aan te wijzen personeelsleden en/of ingeschakelde derden te laten uitvoeren.

4.3 Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de hem verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door hem in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

4.4 De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie van Opdrachtgever, de medewerking van derden, ongeval, technische storing, ziekte, het weer of andere omstandigheden waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen. De termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn derhalve slechts te beschouwen als fatale termijnen in de zin van Boek 6 BW indien dit uitdrukkelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is overeengekomen.

4.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en juist aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of juist aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6 Opdrachtgever staat tegenover Opdrachtnemer in voor de juistheid van verstrekte gegevens. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

4.7 Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding en derhalve als indicatie bedoeld te zijn, zonder dat hiervoor door Opdrachtnemer een garantie wordt afgegeven dat de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen exact zijn. Wel zal Opdrachtnemer zorg besteden aan een zo getrouw mogelijke weergave van de werkelijkheid.

4.8 Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.9 Opdrachtgever draagt zorg voor het toegankelijk en representatief zijn van de locatie waar de Opdracht betrekking op heeft, alsmede het beschikbaar zijn van de redelijkerwijs voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke faciliteiten op die locatie.

4.10 De levering van het artikel, nader bepaald als plattegrond foto, zal uitsluitend digitaal worden geleverd in de vorm van een JPEG tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever.

 

Artikel 5: Prijs

5.1 Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, zoals onder meer reis-, verzend- en administratiekosten.

5.2 Opdrachtnemer heeft het recht om betaling van een voorschotnota te eisen alvorens met de werkzaamheden aan te vangen. 

 

Artikel 6: Betalingstermijn

6.1 Opdrachtgever dient de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.

6.2 Bij niet tijdige betaling binnen de gestelde termijn is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat ingebrekestelling door Opdrachtnemer is vereist.

6.3 Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 6.1 genoemde termijn, dan wel niet binnen een eventueel nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht vanaf dat moment wettelijke (handels) rente in rekening te brengen tot aan de dag van algehele voldoening, zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling vereist

is. Indien Opdrachtgever handelt vanuit zijn beroep of bedrijf (niet-consument), wordt deze rente met 1% verhoogd. Een en

ander onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer. Voorts is Opdrachtgever gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke- als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle kosten van Opdrachtnemer, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus indien de factuur, inclusief eventuele verhoging(en) niet binnen 2 maanden na oorspronkelijke factuurdatum is voldaan. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van EUR 200,00.

 6.4 Bij niet tijdige betaling is Opdrachtnemer onmiddellijk gerechtigd uitvoering van haar dienstverlening op te schorten zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van Opdrachtnemer kan leiden.

6.5 Indien de declaratie niet akkoord is - om welke reden dan ook - dient Opdrachtgever dit binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk mede te delen aan Opdrachtnemer. Bij het uitblijven van een dergelijke mededeling wordt de declaratie geacht akkoord te zijn. Bezwaren tegen een declaratie ontslaan Opdrachtgever echter niet van zijn betalingsverplichting.

 

Artikel 7: Intellectuele eigendom

7.1 Alle rechten met betrekking tot bij de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer geproduceerde visualisaties, waaronder niet-limitatief begrepen de bewerkte en onbewerkte foto’s, plattegronden en 360° fotografie alsmede beschrijvingen van functionaliteit en gebruiksmogelijkheden e.d., komen toe aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever stemt er mee in dat de door Opdrachtnemer geproduceerde visualisaties door Opdrachtnemer gebruikt kunnen worden voor commerciële doeleinden/direct marketing waarvoor op grond van de privacy-wetgeving toestemming (door derden) vereist kan zijn. Ontbreken van toestemming door derden laat de betalingsverplichting van Opdrachtgever onverlet. Opdrachtnemer wordt algeheel en onvoorwaardelijk door Opdrachtgever gevrijwaard voor alle aanspraken die derden jegens Opdrachtnemer geldend kunnen maken

7.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de door Opdrachtgever geproduceerde visualisaties als bedoeld in lid

7.3 aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren anders dan overeengekomen in de Opdracht dan wel door Opdrachtnemer geïnitieerd.

7.4 In het geval Opdrachtgever in verzuim is in de voldoening van zijn verplichtingen, is opdrachtnemer gerechtigd op kosten van Opdrachtgever verdere publicatie van de visualisatie te (laten) staken en is Opdrachtgever verplicht alle aan hem ter beschikking gestelde visualisaties te retourneren aan Opdrachtnemer dan wel te vernietigen, naar keuze van Opdrachtnemer.

7.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht ten allen tijde de aan de foto’s en/of plattegrond gekoppelde copyrightvermelding (© Meneer de Fotograaf) zichtbaar laten voor een ieder die de foto en/of plattegrond aanschouwt.

7.6 Opdrachtnemer bewaart mediabestanden in verband met de Opdracht in beginsel zes maanden na uitvering van de Opdracht, waarna Opdrachtnemer gerechtigd is de gegevens te (laten) vernietigen.

 

Artikel 8: Geheimhouding – non concurrentie

8.1 Opdrachtnemer heeft de verplichting om alle schriftelijke informatie welke hij voor de uitvoering van de overeenkomst ontvangt en die als vertrouwelijk is aangemerkt, geheim te houden. Opdrachtnemer zal te allen tijde tegenover eenieder de vertrouwelijkheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens waarborgen.

8.2 Opdrachtnemer zal deze verplichting tevens opleggen aan de door hem eventueel ingeschakelde derden.

8.3 Een afwijking van de geheimhoudingsplicht is toegestaan, indien de wet hiertoe verplicht, alsmede ten aanzien van Informatie die:

• reeds bij Opdrachtnemer bekend is;

• onafhankelijk van de Opdrachtgever is verzameld;

• door Opdrachtnemer rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen; • reeds door een rechthebbende in het publiek domein is vrijgegeven.

8.4 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de opdracht alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Opdrachtnemer, medewerkers van Opdrachtnemer of van ondernemingen waarop Opdrachtnemer ter uitvoering van deze opdracht beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de opdracht, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

8.5 inhuur door opdrachtgever van externen. Indien Meneer de Fotograaf externen inhuurt zullen deze onder de vlag van Meneer de Fotograaf werkzaamheden verrichten. De externen zullen per opdracht hun werkzaamheden uitvoeren en factureren. Voor deze werkzaamheden geldt het van te voren overeengekomen eenheidstarief. Mocht er volgens de externe partij een ander tarief nodig zijn dan dient die van te voren schriftelijk te worden overeengekomen. 

8.6 indien de externe werkzaamheden niet correct zijn uitgevoerd die dit binnen 24 h te worden hersteld.

8.7 Meneer de Fotograaf behoud de mogelijkheid om administratiekosten in rekening te brengen aan de uitvoerende partij als er incorrect uitgevoerde opdrachten zijn. Minimum is € 20,00 en maximum is het totaalbedrag van de betreffende werkzaamheden.  

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

9.2 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever schriftelijk aantoonbaar voor Opdrachtnemer zinloos is geworden.

 

 9.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.4 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

9.5 Mocht Opdrachtnemer aansprakelijk zijn dan is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat volgens een eventuele aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien er geen sprake is van een toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering dan wel indien de aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan

ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van de voor de uitvoering van de Opdracht bedongen vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding van schade op grond van dit artikel meer bedragen dan 4 maal het bedrag van de voor de uitvoering van de Opdracht bedongen vergoeding, met een maximum van € 10.000 per gebeurtenis.

9.6 Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor het foutief NEN2580-opmeten van woonruimten en commercieel vastgoed. Opdrachtnemer gaat ervan uit dat alle maten worden gecontroleerd door de desbetreffende Opdrachtgever en waar nodig aangepast worden.

9.7 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen van door hem ingeschakelde derden. 

 

Artikel 10: Intrekking van een opdracht

10.1 Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer heeft het recht de opdracht door schriftelijke opzegging te doen eindigen, dit kan uitsluitend op werkdagen. Indien Opdrachtgever een order wil annuleren of wijzigen en het verzoek tot annulering of wijziging van een order binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak wordt doorgegeven, dan zijn er annuleringskosten van toepassing. Annuleringen kunnen uitsluitend telefonisch of per email worden gemeld van maandag t/m vrijdag.

10.2 Indien Opdrachtgever de opdracht intrekt, is Opdrachtgever verplicht om administratiekosten van EUR 20,00 alsmede de overige aantoonbaar door Opdrachtnemer gemaakte kosten aan Opdrachtnemer te voldoen. De annuleringskosten en –regeling zoals opgenomen in 10.3 zijn van toepassing.

10.3 De annuleringsregeling geldt bij annuleren van een opdracht, wijzigen van (de datum/tijdstip) een opdracht of een no show (de fotograaf, inmeter of een andere ingeschakelde (hulp)persoon kan door omstandigheden ter plaatse - de situatie is onwerkbaar, bijvoorbeeld wanneer niemand opendoet of ruimtes onbegaanbaar zijn- zijn werk niet verrichten).

Indien binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak sprake is van een annulering of wijziging of indien sprake is van een no show, dan is Opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

- Fotografie: € 75,-

- Inmeten: € 40,-

- Combinatieafspraak fotografie + inmeten: €100,-

Bij annulering of wijziging binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak van een Opdracht tot maatwerk (er is geen sprake van een standaard bestelling/prijs) is Opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd ter waarde van 60% van de Opdrachtwaarde.

Indien een Opdracht reeds in productie is genomen of Opdrachtnemer heeft een externe partner reeds opdracht gegeven (bijvoorbeeld bij de creatie van een artist impression, floorplanner of CAD plattegrond) is annuleren niet mogelijk. Opdrachtgever is de volledige vergoeding onverkort verschuldigd.

Opdrachten gepland op maandag kunnen NIET in het weekend geannuleerd worden.

10.4 Intrekking/annulering van de opdracht door Opdrachtgever ontslaat Opdrachtnemer van de verplichting tot verdere uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 11: Overige bepalingen

11.1 Afwijking van deze voorwaarden kan slechts geldig geschieden op schriftelijke wijze.

11.2 In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.

11.3 Opdrachtnemer registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van Opdrachtgever en mag deze voor de uitvoering van de overeenkomsten vrij gebruiken.

11.4 De Algemene voorwaarden van Opdrachtnemer kunnen ook worden opgemaakt in andere talen dan het Nederlands. Als er verschil van mening bestaat over de inhoud of de strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

11.5 Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover gedragsrechtelijk en wettelijk mogelijk, uitsluitend worden beoordeeld en beslecht.

 

 

 

 

Opgemaakt 

 

Zaandam, 01-10-2010

Meneer de Fotograaf • Jurriaan Bakker

Telefoon 06 - 46118119 • Email: infoat@meneerdefotograaf.nl

Powered by: WebBuro WebBuro